Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /ru/wp-content/plugins/cforms/cforms.php on line 592

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /ru/wp-content/plugins/cforms/cforms.php on line 595
Устав « ILNM Russkij

Фонд
История и информация о Фонде
Лечение
NaProTechnology™
Учение Церкви
Документы
Консультация
«Материнство и жизнь»
 

Устав

УСТАВ ФОНДА ИНСТИТУТ ЛЕЧЕНИЯ СУПРУЖЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ ИМ. ПАПЫ РИМСКОГО ИОАННА ПАВЛА II

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.Fundacja nosi nazwę: FUNDACJA „INSTYTUT LECZENIA NIEPŁODNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ IM. JANA PAWŁA II” i zwana jest dalej „Fundacją”.
2.Fundacja została ustanowiona przez Macieja Eryka Barczentewicza i Wojciecha Juliusza Barczentewicza, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Sierocką w kancelarii notarialnej w Lublinie, przy ul. F. Chopina 13/3 w dniu 26 kwietnia 2008 roku (Rep. A Nr: 1378/2008).
3.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.;) i innych przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
4.Fundacja może używać nazwy w skrócie: „Fundacja: Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej”.
5.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy lub skrótów nazwy w wybranych językach obcych.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2.Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3.Fundacja może tworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oddziały i placówki, zaś za granicą – przedstawicielstwa.
§ 4
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy ds. zdrowia.
§ 5
Fundacja jest organizacją pozarządową non profit – nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dąży do osiągnięcia zysku.

II.CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
Celem fundacji jest:
1)działalność w zakresie ochrony zdrowia i życia, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia rodziny: matek, ojców i dzieci,
2)wspieranie rozwoju nauki i wiedzy medycznej w zakresie ginekologii i położnictwa, a szczególnie leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego,
3)inicjowanie, promocja i wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych w środowiskach lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz studentów medycyny w zakresie ginekologii, położnictwa i leczenia niepłodności,
4)inicjowanie, promocja i wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych w środowiskach Kościoła Katolickiego: księży, seminarzystów, duszpasterstwa rodzin oraz świeckich, zainteresowanych zakresem działania Fundacji;
5)promowanie naturalnych metod leczenia niepłodności małżeńskiej,
6)popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu, szczególnie wiedzy o przekazywaniu życia, profilaktyce niepłodności, profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową i profilaktyce chorób nowotworowych,
7)wspieranie zdrowego podejścia do życia i świata oraz aktywizacja społeczeństwa w zakresie promocji zachowań prozdrowotnych,
8)promocja macierzyństwa małżeńskiego,
9)budowanie więzi społecznych poprzez działania na rzecz wyrównywania dostępu do nowoczesnych usług medycznych, umożliwienie nowoczesnego i zgodnego z etyką leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin,
10)międzynarodowa wymiana i edukacja,
11)działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
12)promocja i organizacja wolontariatu.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:
1)organizację instytutów naukowych i badawczych,
2)realizację programów związanych z ochroną zdrowia i życia, w tym w szczególności programów leczenia i profilaktyki w zakresie ginekologii, położnictwa i leczenia niepłodności oraz profilaktyki onkologicznej,
3)tworzenie funduszy ochrony zdrowia, życia, macierzyństwa,
4)organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych, naukowych, medialnych i reklamowych, służących rozwojowi i promocji nauki oraz praktyki medycznej,
5)prowadzenie działalności wydawniczej, dystrybucję wydawnictw w kraju i za granicą,
6)współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami naukowymi i leczniczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji a także z mediami elektronicznymi, prasą, radiem i telewizją,
7)organizowanie i udzielanie specjalistycznej pomocy lekarskiej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
8)organizowanie i promowanie nowoczesnych terapii zwiększających szanse na wyleczenie,
9)organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych ochronie zdrowia i promocji nowatorskich metod leczenia,
10)organizowanie spotkań seminaryjnych i promocyjnych, pomocnych dla propagowania idei Fundacji,
11)prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
12)organizowanie imprez o charakterze charytatywnym na rzecz Fundacji.
§ 8
Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji.
§ 9
Fundacja realizując swoje cele statutowe współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami naukowymi i leczniczymi, szkołami wyższymi, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi podmiotami.

III.MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 11
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1)środków przekazywanych przez Fundatorów, niezależnie od kwoty określonej w § 10,
2)darowizn, spadków i zapisów,
3)dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz z praw majątkowych,
4)dotacji i subwencji oraz grantów,
5)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
6)praw autorskich.

§ 12
1.Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
2.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 13
Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

IV.ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 14
1.Organami Fundacji są:
1)Zarząd Fundacji,
2)Rada Fundacji,
3)Rada Programowa Fundacji.
2.Członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Rady Programowej Fundacji działają na zasadach społecznych i nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w tych organach.
§ 15
1.Zarząd Fundacji składa się z się z jednej lub więcej osób.
2.Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują Fundatorzy, natomiast Członków Zarządu następnych kadencji powołuje Rada Fundacji.
3.W akcie powołania ustala się, który z powołanych Członków Zarządu zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.
4.Członkowie Zarządu powoływani są na kadencje pięcioletnie.
5.Mandaty Członków Zarządu wygasają z datą:
1)upływu kadencji,
2)rezygnacji,
3)śmierci,
4)odwołania.
6.Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Rady Fundacji w przypadku:
1)istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu,
2)choroby, ułomności lub utraty sił – powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
3)nienależytego wykonywania funkcji Członka Zarządu.
7.W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie Członków Zarządu określa Regulamin wynagradzania i premiowania Członków Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.
§ 16
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji. Zarząd w szczególności:
1)uchwala wieloletnie i roczne programy i plany działania Fundacji, w tym plany finansowe,
2)sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3)ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji wykonujących czynności związane z realizacją działalności statutowej Fundacji,
4)przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
5)podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją, jak również likwidacji Fundacji.
3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
4.O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.
§ 17
1.Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Fundacji upoważnieni są:
1)Prezes Zarządu – samodzielnie,
2)Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
2.Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu.
§ 18
1.Rada Fundacji jest organem mającym za zadanie zapewnienie nadzoru nad właściwą realizacją celów Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3.Członków Rady Fundacji pierwszego składu powołują Fundatorzy. Następnych Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestaną pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą uchwałą Rada Fundacji.
4.W akcie powołania ustala się, który z powołanych Członków Rady Fundacji pełni funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji. W razie zmian w składzie Rady, Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
5.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
1)rezygnacji,
2)śmierci,
3)odwołania Członka Rady Fundacji – uchwałą podjętą jednogłośnie przez pozostałych Członków Rady Fundacji.
§ 19
1.Posiedzenia Rady Fundacji powinny się odbywać co najmniej jeden raz w roku.
2.Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członów Rady Fundacji, listami poleconymi lub pocztą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Członka Rady adres, wysyłanymi najpóźniej na 14 dni przed dniem odbycia się posiedzenia. W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady Fundacji należy określić porządek obrad ze wskazaniem projektów uchwał przedstawianych pod głosowanie.
3.Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4.Uchwały Rady Fundacji są podejmowane większością głosów jej Członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W sprawach nie objętych porządkiem obrad podjęcie uchwały jest możliwe tylko w przypadku, gdy w posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczą wszyscy jej Członkowie i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do jej podjęcia.
5.Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w pracach Rady Fundacji i wykonywać swoje czynności poprzez pełnomocników ustanowionych w formie pisemnej.
§ 20
1.Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1)powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
2)podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia,
3)ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności oraz udzielanie Członkom Zarządu absolutorium,
4)zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
5)wyrażanie opinii dotyczących spraw przedstawionych przez Zarząd lub Radę Programową Fundacji,
6)zatwierdzanie uchwały Zarządu o połączeniu z inną fundacją i o likwidacji Fundacji,
7)opiniowanie uchwały Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu.
2.Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań uprawniona jest do żądania od Zarządu Fundacji wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
§ 21
1.Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach Fundacji, przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji, Radę Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
2.Rada Programowa Fundacji składa się z trzech do dziewięciu osób.
3.Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji spośród kandydatów zaproponowanych przez Zarząd Fundacji, Radę Fundacji lub Radę Programową Fundacji. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
4.Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
5.Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku:
1)rezygnacji,
2)śmierci,
3)odwołania Członka Rady Programowej Fundacji.
§ 22
Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona. W szczególności do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
1)opracowywanie kierunków i programów działania Fundacji,
2)przedstawianie Radzie Fundacji lub Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji, jak też w innych sprawach przedstawionych do zaopiniowania przez Radę Fundacji lub Zarząd
3)proponowanie zmian Statutu,
4)inspirowanie i inicjowanie nowych form działania Fundacji,
5)przedstawianie propozycji zmian strukturalnych i programowych Fundacji.
§ 23
1.Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2.Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji lub na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji.
3.Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwoływane są listami poleconymi lub pocztą elektroniczną na wskazany uprzednio przez Członka Rady Programowej adres. W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady Programowej Fundacji należy wskazać cel, dla którego posiedzenie Rady Programowej jest zwoływane.
4.Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Programowej Fundacji, obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
5.Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć w pracach Rady Programowej Fundacji i wykonywać swoje czynności poprzez pełnomocników ustanowionych w formie pisemnej.
§ 24
Członkowie Rady Fundacji i Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
§ 25
Funkcje Członka Zarządu, Członka Rady Fundacji i Członka Rady Programowej Fundacji nie mogą być łączone.

V.ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 26
1.Zmiana Statutu może dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2.Zmiany Statutu może dokonać Zarząd Fundacji po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.
3.Uchwała w sprawie zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona wymaga większości ¾ głosów.

VI.POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ, LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27
1.Fundacja może połączyć się z inna fundacją dla efektywnego osiągania swoich celów.
2.Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji
§ 28
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację jej celów.
2.Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności Fundacji prowadziłoby do jej niewypłacalności.
3.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4.Likwidatorami są Członkowie Zarządu Fundacji lub inne osoby wskazane w uchwale o likwidacji, o której mowa w ust. 3.
5.O postawieniu Fundacji w stan likwidacji Zarząd zawiadamia niezwłocznie ministra nadzorującego Fundację.
6.W razie likwidacji Fundacji pozostały po niej majątek winien zostać przeznaczony – mocą uchwały Rady Fundacji – na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.